Żłobek Gzuby

Dofinansowanie

Dofinansowanie

*

DOFINANSOWANIE Z GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr XLV/767/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne (t. j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8289) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dziecka w Żłobku dziecięcym.
Dotacja (dofinansowanie) wynosi 600,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w Żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, które posiadają ważną kartę mieszkańca.

*

DOFINANSOWANIE ZUS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązania z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

W celu realizacji dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki niezbędne jest podjęcie określonych działań przez gminy, podmioty prowadzące instytucje opieki i rodziców. Jest niezwykle ważne, aby rozpowszechnić informację o dofinansowaniu wśród podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub
u dziennego opiekuna

Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do
ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym
(rodzinny kapitał opiekuńczy kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku między 12. a 36. miesiącem życia). Zatem dofinansowanie obniżenia opłaty będzie przysługiwać na:

– dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,

– dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem,

– wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).

Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie będzie przekazywana na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód.


Regulamin

Kliknij tutaj

Statut

Kliknij tutaj

RODO

Kliknij tutaj