Żłobek Gzuby

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

 1. Żłobek GZUBY mieszczący się przy ul. Wiosny Ludów 38 w Przeźmierowie obejmuje opieką dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do lat 4).

 2. Żłobek GZUBY jest czynny w godzinach od 7.30 do 17.30 od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt kościelnych, dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii, Sylwestra, dnia 2 maja oraz miesięcznego urlopu w okresie letnim. O terminie urlopu Rodzice zostaną poinformowani z co najmniej 3 – miesięcznym wyprzedzeniem.

 3. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.

 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko. Dla dobra pozostałych dzieci dziecko chore nie zostanie przyjęte. Opiekunki nie są upoważnione do podawania jakichkolwiek leków!

 5. W przypadku podejrzenia dziecka o złe samopoczucie lub zauważenie niepokojących objawów, opiekunka informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów, którzy są zobowiązani do odebrania dziecka ze żłobka.

 6. Dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi chorobę oraz po nieobecności spowodowanej chorobą, zostanie przyjęte do żłobka wyłącznie po przedstawieniu przez rodziców/opiekunów zaświadczenia od lekarza, iż jest zdrowe.

Najważniejsze jest dla nas dobro każdego dziecka przebywającego w żłobku!

 1. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć wyprawkę:

 • Skarpetki antypoślizgowe lub kapcie (na rzepy, zamek błyskawiczny, sprzączki) – dzieci chodzące;

 • ubrania na zmianę w woreczku;

 • zestaw do karmienia: butelki na mleko i/lub sok, kubeczek „niekapek” lub bidon;

 • pieluchy jednorazowe (jeżeli dziecko używa);

 • krem  przeciw odparzeniom (jeżeli dziecko używa pieluch);

 • krem ochronny do twarzy;

 • smoczek (jeżeli dziecko używa);

 • ulubiona przytulanka (jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do zasypiania z nią);

 • prześcieradło z gumką 60 cm x 120 cm, kocyk z powłoczką i jasiek do spania (dot. dzieci śpiących).

Wszystkie rzeczy osobiste dziecka muszą być PODPISANE. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy Dziecka, jeżeli nie były one podpisane w sposób trwały.

 1. Rodzice dzieci, które nie korzystają z cateringu zapewnianego przez Żłobek, są zobowiązani dostarczyć posiłki i napoje w ilości odpowiedniej do czasu pobytu dziecka w żłobku (PODPISANE! Opiekunki nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku źle podanego posiłku lub napoju, jeśli nie był on jasno opisany).

 2. Opłaty:

 1. wpisowe, które Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wniesienia w dniu podpisania umowy, wynosi 300 zł. W przypadku powierzenia dwójki dzieci równocześnie wpisowe za drugie dziecko wynosi 200 zł.

  Kwota wpisowego jest pobierana na poczet zakupu materiałów edukacyjnych. W przypadku rezygnacji przez rodzica/opiekuna z usług po poniesieniu przez żłobek określonych kosztów (na które przeznaczone jest wpisowe), nie podlega ono zwrotowi.

 2. opłata (czesne) za pobyt dziecka w Żłobku GZUBY wynosi dla:

 • 1.050 zł/miesiąc dla dzieci posiadających ważną kartę mieszkańca gminy Tarnowo Podgórne

 • 1.650 zł/miesiąc dla dzieci nie posiadających ważnej karty mieszkańca gminy Tarnowo Podgórne  

Czesne zawiera:

 • opiekę przez cały czas pobytu Dziecka w żłobku;

 • opiekę wykwalifikowanego fizjoterapeuty;

 • zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy z elementami języka angielskiego;

 • upominek gwiazdkowy, wielkanocny, na Dzień Dziecka i z okazji urodzin.

Czesne nie zawiera ubezpieczenia indywidualnego NNW oraz kosztów wyżywienia.

Opłata za wyżywienie naliczana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym w UMOWIE O KORZYSTANIU Z CATERINGU.

 1. dla dzieci adaptujących się (adaptacja powyżej 3 h) opłata wynosi 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 1. Za odbiór dziecka po godzinie 17.30 Żłobek pobiera dodatkową opłatę – 30 zł/za każdą rozpoczętą godzinę.

 2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne z góry do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na podany w umowie nr konta.

 3. Brak wpłaty czesnego w wyznaczonym terminie skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczonym 10-dniowym terminem zapłaty. Brak zapłaty czesnego w terminie dodatkowym uprawnia do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Ponowne podpisanie umowy jest możliwe wyłącznie po ponownym uiszczeniu pełnej kwoty wpisowego.

 1. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 2. Przerwa wakacyjna w Żłobku GZUBY przypada na przełomie lipca i sierpnia.

 1. Z zastrzeżeniem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Żłobka GZUBY, wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne.

 2. Waloryzacja opłat może nastąpić nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. O zmianie wysokości opłat Żłobek jest obowiązany powiadomić Rodziców/Opiekunów z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana wysokości opłat wprowadzona będzie pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem 1 – miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.

 3. Rodzice/Opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę Żłobka GZUBY zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu (patrz „Umowa powierzenia Dziecka”).

 4. Żłobek GZUBY zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.

Statut

Kliknij tutaj

Dofinansowanie

Kliknij tutaj

RODO

Kliknij tutaj