Żłobek Gzuby

RODO

Rodo

Klauzula informacyjna RODO

Niniejsza klauzula informacyjna związana jest z regulacjami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO.

Administrator pozyskanych danych

Administratorem przekazanych przez Państwo danych osobowych, odpowiedzialnym za ich zgodne z prawem zbieranie i przetwarzanie jest Żłobek GZUBY s.c. Agata Tasiemska Natalia Chajdas-Zygarłowska, dalej jako Administrator, z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Wiosny Ludów 38.

Podstawy i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które Państwo udostępniają przetwarzane są przez Administratora:

 w celu niezbędnym do wykonania umów zawartych w związku z usługami świadczonymi przez Administratora,

– w celu niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. wystawienia i archiwizowania dokumentów księgowych),

– w związku z uzasadnionym prawnym interesem Administratora (np. do celów marketingu bezpośredniego, do celów realizowania roszczeń, do celów archiwalnych),

– na podstawie zgody w sposób wyraźny udzielony przez Państwo Administratorowi.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

W związku z wykonaniem na Państwa rzecz umów odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem, za pomocą których wykonuje on część swoich zadań. Są to następujące kategorie podmiotów: obsługa księgowa, obsługa działu IT, obsługa prawna. Ze wszystkimi takimi podmiotami Administrator zawiera umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych, aby zapewnić ich maksymalną ochronę. Dodatkowo, Państwa dane osobowe wskazane na dokumentach księgowych są przekazywane właściwym organom skarbowym.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe uzyskane w związku z wykonywaniem na Państwa rzecz umów będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wszystkich wynikających z nich obowiązków lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (np. o zapłatę). Dane osobowe, na których przekazanie wyrazili Państwo zgodę będą z kolei przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Mają Państwo prawo do żądania w każdym czasie od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w którym podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia świadczenia przez Administratora usług na Państwa rzecz.

Regulamin

Kliknij tutaj

Statut

Kliknij tutaj

Dofinansowanie

Kliknij tutaj