Żłobek Gzuby

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

1. Żłobek GZUBY mieszczący się przy ul. Wiosny Ludów 38 w Przeźmierowie obejmuje opieką dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do lat 4).

2. Żłobek GZUBY jest czynny w godzinach od 7.30 do 17.30 od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt kościelnych, dni ustawowo wolnych od pracy, Wigilii, Sylwestra, dnia 2 maja oraz miesięcznego urlopu w okresie letnim. O terminie urlopu Rodzice zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

3. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.

  1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko. Dla dobra pozostałych dzieci dziecko chore nie zostanie przyjęte. Opiekunki nie są upoważnione do podawania jakichkolwiek leków!

  2. W przypadku podejrzenia dziecka o złe samopoczucie lub zauważenie niepokojących objawów, opiekunka informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów, którzy są zobowiązani do odebrania dziecka ze żłobka.

  3. Dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi chorobę oraz po nieobecności spowodowanej chorobą, zostanie przyjęte do żłobka wyłącznie po przedstawieniu przez rodziców/opiekunów zaświadczenia od lekarza, iż jest zdrowe.

Najważniejsze jest dla nas dobro każdego dziecka przebywającego w żłobku!

5. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć wyprawkę:

– kapcie (na rzepy, zamek błyskawiczny, sprzączki) lub skarpetki antypoślizgowe – dzieci chodzące

– ubrania na zmianę w woreczku

– zestaw do karmienia: butelki na mleko i/lub sok, kubeczek „niekapek” lub bidon

– pieluchy jednorazowe (jeżeli dziecko używa)

– krem  przeciw odparzeniom (jeżeli dziecko używa pieluch)-

– krem ochronny do twarzy

– smoczek (jeżeli dziecko używa)

– ulubiona przytulanka (jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do zasypiania z nią )

– prześcieradło z gumką 60 cm x 120 cm, kocyk z powłoczką i jasiek do spania (dot. dzieci śpiących)

Wszystkie rzeczy osobiste dziecka muszą być PODPISANE. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy Dziecka jeżeli nie były one odpowiednio podpisane.

6. Rodzice dzieci, które nie korzystają z cateringu zapewnianego przez Żłobek, są zobowiązani dostarczyć posiłki i napoje w ilości odpowiedniej do czasu pobytu dziecka w żłobku (PODPISANE! Opiekunki nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku źle podanego posiłku lub napoju jeśli nie był on jasno opisany).

7. Opłaty:

a) wpisowe, które Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wniesienia w dniu podpisania umowy, wynosi 300 zł. W przypadku powierzenia dwójki dzieci równocześnie wpisowe za drugie dziecko wynosi 200zł.

Jest to opłata na cele Żłobka i jest traktowana jako rezerwacja miejsca w Żłobku.

b) opłata (czesne) za pobyt dziecka w Żłobku GZUBY wynosi dla:

  • dzieci z gminy Tarnowo Podgórne 700 zł/miesiąc

  • dzieci spoza gminy Tarnowo Podgórne 1400 zł/miesiąc

Czesne zawiera:

-opiekę przez cały czas pobytu Dziecka w żłobku

-opiekę wykwalifikowanego fizjoterapeuty

-zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy z elementami języka angielskiego

upominek gwiazdkowy, wielkanocny, na Dzień Dziecka i z okazji urodzin

Czesne nie zawiera ubezpieczenia indywidualnego NNW oraz kosztów wyżywienia.

Opłata za wyżywienie naliczana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym w UMOWIE O KORZYSTANIU Z CATERINGU.

c) dla dzieci adaptujących się (adaptacja powyżej 3 h) opłata wynosi 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

8. Za odbiór dziecka po godzinie 17.30 Żłobek pobiera dodatkową opłatę – 30 zł/za każdą rozpoczętą godzinę.

9. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na podany nr konta lub gotówką w żłobku.

W przypadku zalegania/nieuregulowania należności w ciągu 10 dni roboczych, Żłobek GZUBY ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Ponowne podpisanie umowy jest możliwe wyłącznie po ponownym uiszczeniu pełnej kwoty wpisowego.

10. Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem na koniec miesiąca. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.

11. Przerwa wakcyjna w Żłobku GZUBY przypada na przełomie lipca i sierpnia.

Czesne za ten okres wynosi: w lipcu 700 zł, natomiast w miesiącu sierpniu 300 zł.

12. Z zastrzeżeniem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Żłobka GZUBY, wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne.

13. Waloryzacja opłat może nastąpić nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

O zmianie wysokości opłat Żłobek jest obowiązany powiadomić Rodziców/Opiekunów z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

Zmiana wysokości opłat wprowadzona będzie pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem 1- miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.

14. Rodzice/Opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę Żłobka GZUBY zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu (patrz „Umowa powierzenia Dziecka”).

15. Pracownicy Żłobka GZUBY zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.

Statut

Kliknij tutaj

Dofinansowanie

Kliknij tutaj

RODO

Kliknij tutaj