Żłobek Gzuby

Statut

Statut

STATUT PRYWATNEGO ŻŁOBKA “GZUBY”

w Przeźmierowie

przy ul. Wiosny Ludów 38

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

 1. Żłobek “Gzuby”, zwany dalej “Żłobkiem” jest placówką prywatną.
 2. Siedziba Żłobka znajduje się w Przeźmierowie przy ulicy Wiosny Ludów 38 i jest miejscem prowadzenia Żłobka.
 3. Organem prowadzącym Żłobek jest spółka cywilna Agata Tasiemska Natalia Chajdas-Zygarłowska zwanych dalej “Właścicielem”.

 

2

Żłobek działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a w tym w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235; ze zm.; dalej jako “Ustawa”).
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367; ze zm).
 3. Niniejszego statutu.
 4. Innych przepisów prawa.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

1

 1. Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki, nad dziećmi w wieku od ukończonego 20 tygodnia życia, w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.
 2. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

 

2

Zadaniem Żłobka jest:

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, odpowiedniej do potrzeb dziecka i możliwości Żłobka.
 3. Zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
 4. Zagwarantowanie dziecku właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami opieki pielęgnacyjnej.
 5. Zapewnienie warunków lokalowych i wyposażenia zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także zapewnienie opieki przez personel Żłobka o wymaganych Ustawą kwalifikacjach.
 6. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w Żłobku, a tym także podczas zajęć oraz zabaw prowadzonych poza nim.

 

Zadania powyższe Żłobek realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy do jego wieku.
 2. Prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Współpracę z rodzicami w zakresie wychowania dziecka, pomaganie rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka.

 

Rozdział III

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

Rekrutacja oraz odstąpienie od umowy

1

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:

 • wypełnienie i złożenie u właściciela Żłobka Karty Informacyjnej dziecka,
 • zawarcie umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej: “Umową”) – zawarcie Umowy jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz Regulaminu Żłobka,
 • zapoznanie się z niniejszym statutem oraz Regulaminem Żłobka, oraz przestrzeganie ich postanowień,
 • wpłacenie opłaty organizacyjnej (zwanej dalej: “Wpisowym”),
 • dostarczenie zaświadczenia od pediatry, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, by mogło uczęszczać do Żłobka.

2

 1. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z Właścicielem.
 2. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
 3. Rodzic otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu jego dziecka do Żłobka po zaksięgowaniu opłaty wpisowej.
 4. Dzieci do Żłobka przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w Żłobku. Po przekroczeniu maksymalnej liczby dzieci na liście głównej, dziecko może być wpisane na listę rezerwową. W przypadku, gdy z listy głównej zrezygnuje jakieś dziecko, wybierane jest pierwsze dziecko z listy rezerwowej.

 

 1. Do Żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim, z zachowaniem wymagań określonych Ustawą i przepisami wykonawczymi do Ustawy.
 2. Umowa pomiędzy Rodzicami/Prawnymi Opiekunami dziecka, a Żłobkiem zawierana jest na okres ustalony z Właścicielem.
 3. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą rodzice są zobowiązani do przyniesienia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.

3

Żłobek zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w terminie tygodniowym po zaistnieniu następujących okoliczności:

 1. 10-dniowego opóźnienia w uiszczeniu opłaty za świadczone za dany miesiąc, tj. 15 dnia miesiąca (Dziecko nie zostanie przyjęte do Żłobka).
 2. Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
 3. Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami/opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

 

Rozdział IV

ZASADY ODPŁATNOŚCI I WYŻYWIENIA

1

 1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne.
 2. Wysokość opłaty za pobyt oraz za wyżywienie będzie dostępna w cenniku usług dostępnym w Żłobku. Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest wpłacana przelewem na podany numer konta lub gotówką w Żłobku podczas składania Karty Informacyjnej. Za drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które zostanie przyjęte do Żłobka, Wpisowe jest pobierana z 50% rabatem.
 3. Opłata gwarantuje miejsce dziecka w Żłobku, obejmuje ubezpieczenie oraz zakup materiałów edukacyjnych.
 4. Niezależnie od przyczyn wygaśnięcia umowy lub ostatecznie niezgłoszenia dziecka Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 5. Na życzenie Rodziców Żłobek może zapewnić wyżywienie dla dzieci w formie cateringu, które nie jest wliczone w opłat za pobyt. Rodzice mogą również zdecydować się na dostarczanie do Żłobka wyżywienia dla dziecka we własnym zakresie.
 6. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku pobierana jest z góry do 5. dnia każdego miesiąca według aktualnego cennika. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty z pobyt dziecka w Żłobku.
 7. Opłata za wyżywienie dziecka w Żłobku pobierana jest z góry do 5. dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc. Jest to wartość stawki żywieniowej narzuconej przez firmę cateringową pomnożona przez liczbę dni obecności dziecka w Żłobku.
 8. W razie planowej nieobecności dziecka w Żłobku rodzic jest zobowiązany powiadomić Żłobek dzień wcześniej do godz. 17.00. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom/opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności (o ile dziecko korzysta z cateringu).
 9. Opłaty dokonywane są na konto bankowe Żłobka: mBank 61 1140 2004 0000 3302 7261 2380. Za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Żłobka.
 10. W przypadku opóźnienia z zapłatą opłaty za pobyt i wyżywienie powyżej 10 dni od terminów wskazanych w pkt. 8 i 9 powyżej Żłobek zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy w terminie tygodniowym po ówczesnym poinformowaniu Rodziców/Opiekunów Prawnych.
 11. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 12. Zmiana wysokości opłat nie będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę (lub nie udzielenia jakiejkolwiek  odpowiedzi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt. 13 powyżej, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.

 

Rozdział V

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA

Szczegółowe zasady funkcjonowania Żłobka, w tym w szczególności jego organizację wewnętrzną, zasady działania, godziny przyjmowania i odbierania dzieci ze Żłobka oraz zakres zadań poszczególnych pracowników Żłobka określa Regulamin Żłobka.

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany statutu Żłobka nadaje się w trybie właściwym do jego nadania.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 01.08.2013 r.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

Regulamin

Kliknij tutaj

Dofinansowanie

Kliknij tutaj

RODO

Kliknij tutaj